induction-motor-spg.png

Các tụ phù hợp sẽ được sử dụng theo điện áp cho loại S6I03GE vì kích thước của tụ điện khác với các điện áp khác nhau. Sự cố có thể xảy ra
khi không được sử dụng đúng. Tụ cho 115V sẽ được cung cấp nếu không điện áp yêu cầu được thông báo.

CE được đánh dấu ở cuối của mô hình chỉ ra rằng đó là loại impedance bảo vệ đã nhận được CE. S6I03GECE chỉ khả dụng cho đặc tả 115V.
"L" hoặc Loại "H" không áp dụng cho động cơ dưới 40W.

Sơ đồ khối :