high-force-air-je-45002b.png

Model 45002B - High Force Air Jet bằng đồng thau. Khoảng cách có thể được thiết lập và khóa vào vị trí. Giá trị cài đặt khoảng cách được đánh dấu trên cơ thể để thiết lập chính xác. Lý tưởng cho các ứng dụng thổi mạnh