encoder-hle45-600l-6ly.png

Bộ mã hóa Watanabe với tốc độ chuyển đổi.

  • Đại lý Watanabe một số lượng lớn cổ phiếu: HLE45-1024L-6LY.AC HLE45-1024L-3F.AC với tốc độ Chuyển đổi HLE45P-600L-3F.C
  • HLE45-600H-3F.AC HLE45-600L-3F.AC HLE45-600D-3F.AC HLE45P-512L-3F.C
  • HLE45P-600H-3F.AC HLE45P-600L-3F.AC HLE45P-600D-3F.AC
  • HLE45-1024H-3F.AC HLE45-1024L-3F.AC HLE45-1024D-3F.AC